Alkyldimethylbenzylammonium chloride

Cetalkonium chloride Cetyldimethylbenzylammonium Hexadecyldimethylbenzylammonium Benzylhexadecyldimethylammonium