Alkyldimethylbenzylammonium chloride

Cetalkonium chloride Cetyldimethylbenzylammonium Hexadecyldimethylbenzylammonium Benzylhexadecyldimethylammonium

Therapeutic Indications

Alkyldimethylbenzylammonium chloride is indicated for:

Contraindications

Active ingredient Alkyldimethylbenzylammonium chloride is contraindicated in the following cases: